Publicita -> Naše vědecké a odborné publikace

Naše vědecké a odborné publikace


Níže naleznete výběr ze všech našich publikací. Seznam publikací autorů, kteří jsou nebo byli zaměstnanci Státního veterinárního ústavu Jihlava, včetně jejich dřívějších publikací, v impaktovaných vědeckých časopisech z databáze PubMed si můžete otevřít zde.

Informace o vybrané publikaci

Doporučení pro odběr vzorků pro mikrobiologické vyšetření, interpretace výsledků stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům pro praxi malých zvířat.

[Sampling recommendations for microbiological examination, interpretation of antimicrobial susceptibility testing results for the small animal veterinary practice.]

Pokludová L1, Prátová H1, Kucharovičová I2, Nedbalcová K3, Bureš J1. Veterinární klinika 2018;15(1):13-21.

1 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
2 Státní veterinární ústav Jihlava
3 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Souhrn

Při diagnostice onemocnění, kromě primárního klinického vyšetření může signifikantně pomoci laboratorní diagnostika. Pokud je diagnostikováno onemocnění s předpokladem bakterie jakožto etiologického agens, u něhož lze očekávat rezistenci či dokonce multirezistenci, k výběru vhodného antimikrobika k léčbě jsou potřebné výsledky laboratorního testování citlivosti k antimikrobikům. Cílem příspěvku je přinést informace, které mohou pomoci při rozhodování, kdy a jak správně odebrat vzorky na bakteriologické vyšetření včetně vyšetření citlivosti k antibiotikům. Stručně jsou nastíněna i vybraná doporučení pro odběr klinických vzorků pro průkaz kvasinek a mikromycet. Podané informace by rovněž měly ve stručnosti objasnit průběh vyšetření a jeho limity a také uvést určitý návod pro interpretaci laboratorních výsledků. Jedním ze záměrů příspěvku je rovněž zdůraznit, že laboratorní data mohou výrazně podpořit klinické a empirické rozhodování při léčbě antimikrobikem vhodně zvoleným s přihlédnutím k výsledkům testování citlivosti. Další výhodou dat je, že poskytnou přehled o profilu citlivosti a rezistence a jejich aktuálních trendech pro dané vyšetřované patogeny. Validní odběr správných vzorků a laboratorní výsledky o zjištěné účinnosti konkrétních antimikrobik in vitro mohou přispět k úspěšnosti konkrétní léčby i minimalizaci vzniku a rozvoje rezistence.

Summary

Laboratory diagnostics can be, beside the primary clinical observation, powerful tool in disease diagnosis. In case of diagnosed disease with bacterium as a suspected etiological agent, in which resistance or even multiresistance can be expected, results of laboratory susceptibility testing are essential for assortment of an appropriate antimicrobial to be used for treatment. The aim of the article is to provide information that could help in decision, when and how to carry out proper sampling for bacteriological investigation including susceptibility testing. Chosen recommendations regarding sampling of clinical specimens intended for yeast or microscopic fungi detection are also briefly mentioned. Information given should clarify briefly the process of investigation and its limitations as well as provide certain guidance for interpretation of laboratory results. One of the article aims is to highlight, that laboratory data can significantly support clinical and empirical decision for therapy using the proper antimicrobial considering the results of susceptibility testing. Further benefit is that data give susceptibility and resistance profiles and allow following of the trends in susceptibility of the important pathogens. Proper samples taken by valid techniques and laboratory results on efficacy of certain antimicrobials in vitro can contribute to success of treatment as well as minimising of resistance development and spread.

 

Celý článek si, prosím, stáhněte ve formátu PDF (odkaz dole).

 
Dokumenty:   2018.Pokludova.Pratova.ea.pdf


  

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist